Rządowy program "Dobry start", czyli 300 zł na wyprawkę szkolną.

Świadczenie dobry start przyznawane jest na wniosek :

-rodzica,

-opiekuna prawnego,

-opiekuna faktycznego,

- osoby uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostajaca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony )

Świadczenie dobry start przysługuje w zwiazku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

-przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,

-przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci i osób uczacych się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

oraz w przypadku:

-ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,

-ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku  dzieci i osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Mieszkańcy Gminy Kołaczkowo (z wyłączeniem ubiegania się o świadczenie na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, lub osobę uczącą się będącą usamodzielnianą) wnioski mogą składać:

- elektronicznie od 1 lipca do 30 listopada,

- papierowo w siedzibie GOPS Pl. Wł. Reymonta 3  Kołaczkowo i za pośrednictwem Poczty Polskiej od 1 sierpnia do 30 listopada.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych od 1 lipca do 31 sierpnia wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września.

Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą  usamodzielnianą składa się we właściwej jednostce organizacyjnej powiatu.

Wniosek składa się wraz z:

-oświadczeniem o uczęszczaniu dziecka do szkoły,

-oświadczeniem o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności - jeżeli dziecko posiada orzeczenie,

-inne dokumenty i oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

-na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego( tzw. "zerówka").