Pomoc społeczna.

    Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jednym z głównych zadań pomocy społecznej, a co za tym idzie i pracowników socjalnych naszego ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez podejmowanie szeregu działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. Przy realizacji tych zadań, niezbędne jest bardzo dokładne zdiagnozowanie problemów występujących w rodzinie. Ma ono zazwyczaj miejsce podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, który jest wymagany do przyznania pomocy z Ośrodka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy jest uzależniona od zgłaszanych potrzeb, okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy i możliwości Ośrodka. Pomoc jaką ośrodek otacza podopiecznych to przede wszystkim:

-pomoc finansowa (w zależności od sytuacji: zasiłek celowy, okresowy, stały, celowy specjalny)

-praca socjalna,

-usługi opiekuńcze

       Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

-ubóstwa,

-sieroctwa,

-bezdomności,

-bezrobocia,

-niepełnosprawności,

-długotrwałej lub ciężkiej choroby,

-przemocy w rodzinie,

-potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

-bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

-trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

-alkoholizmu lub narkomanii,

-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

-klęski żywiołowej lub ekologicznej.

       Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności. W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający  kwoty 634,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwoty 514,00 zł. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania z ośrodkiem pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Podstawa prawna -ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

Usługi opiekuńcze

     Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/ 101 /2012 z dnia 19 czerwca 2012 r w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono zasady przyznawania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom potrzebującym takiej pomocy z terenu Gminy Kołaczkowo. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić z uwagi na pracę zawodową, odległe miejsce zamieszkania. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która takiej pomocy potrzebuje.

Pomoc w zakresie usług opiekuńczych obejmuje w szczególności: pomoc w codziennych zajęciach, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie mieszkania w przypadku osoby samotnej, a sprzątanie pokoju chorego w przypadku zamieszkiwania z innymi członkami rodziny, przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw w urzędach, dbanie o czystość bielizny pościelowej i osobistej,

mycie, kąpanie, ubieranie, prześcielanie łóżka, stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych celem zapobiegania powstawaniu odleżyn i odparzeń, dozowanie lekarstw, karmienie, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.

       Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje na wniosek strony lub z urzędu. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i wskazaniu do pomocy usługowej. Po zgłoszeniu, w przeciągu 14 dni, pracownik socjalny Ośrodka, w miejscu zamieszkania osoby chorej, przeprowadza wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej klienta. Efektem wywiadu jest między innymi ustalenie ilości godzin opieki dziennie, zakresu tejże pomocy oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku GOPS wydaje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia.

        Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z uchwałą nr XVI/101/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 19.czerwca.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawa prawna ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) uchwała Rady Gminy Kołaczkowo nrXVI/101/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi