ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

 

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie  dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, który obowiązuje od dnia 1 listopada do dnia 31 października  następnego roku. 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców  albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka - tj.  osobie, która wystąpiła do sądu przysposobienie dziecka,

 • osobie uczącej  się - tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu  rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem  sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli  zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres  zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.


Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego  oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium  dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza  kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest  dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny.


Od dnia 1 listopada 2017 r. zasiłek rodzinny wynosi:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w  szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku  życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje  się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • samotnego wychowywania dziecka,

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

 • rozpoczęcia roku szkolnego,

 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

 

Wniosek składa się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczkowie pok. nr 15 /organem właściwym do złożenia wniosku jest organ w miejscu zamieszkania/.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany (corocznie),

 • oświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkół: podstawowej, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnej w danym roku szkolnym,

 • oświadczenie o wysokości uzyskanego stypendium z danego roku kalendarzowego,

 • oświadczenie z KRUS o pobranym zasiłku chorobowym w 2016r.,

 • oświadczenie/zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z właściwego Urzędu Gminy, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz podatkowy za 2016r.,

 • kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, przekazy dokumentujące wysokość alimentów, zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016r.,

i inne dokumenty w zależności od sytuacji rodziny ( m.in. uzyskanie i utrata dochodu - świadectwa pracy, PIT-11; zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu wystawione przez lekarza ginekologa lub położną; zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń rodzinnych w innej Gminie; zaświadczenie pracodawcy o co najmniej sześciomiesięcznym pozostawianiu w zatrudnieniu bezpośrednio przed udzieleniem prawa do urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został on udzielony; zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu o niepełnosprawności; kopia odpisu  prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację  albo  kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby   samotnie wychowującej dziecko).

Wnioski na nowy okres zasiłkowy wydawane oraz przyjmowane są od miesiąca sierpnia danego roku.

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny:

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osobie, która ukończyła 75 lat,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

 

Wniosek składa się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczkowie pok. nr 15 /organem właściwym do złożenia wniosku jest organ w miejscu zamieszkania/.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na okres zasiłkowy od 1 listopada danego roku do końca 31 października roku kolejnego.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje:

 • osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zaobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Wniosek składa się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczkowie pok. nr 15 /organem właściwym do złożenia wniosku jest organ w miejscu zamieszkania/.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • odpisy skrócone aktów zgonów rodziców, małżonka osoby wymagającej opieki,

 • oświadczenie o wysokości uzyskanego stypendium z danego roku kalendarzowego,

 • oświadczenie z KRUS o pobranym zasiłku chorobowym w 2016r.,

 • oświadczenie/zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z właściwego Urzędu Gminy, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz podatkowy za 2016r.,

 • świadectwo pracy oraz kserokopia wypowiedzenia umowy lub inny dokument potwierdzający rezygnację z pracy w związku z opieką nad osobą wymagającą opieki,

 • kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, przekazy dokumentujące wysokość alimentów,

i inne dokumenty w zależności od sytuacji rodziny ( m.in. uzyskanie i utrata dochodu – świadectwa pracy, PIT - 11).

Wnioski na nowy okres zasiłkowy wydawane oraz przyjmowane są od miesiąca września danego roku.

 

Świadczenie pielęgnacyjne:

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 • osobom, o których mowa w podpunkcie d), innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • nie ma osób, o których mowa w podpunkcie "b)" i "c)" lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia,

 • lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

 

     Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1477,00 zł miesięcznie (kwota od 1.01.2018r.)

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

     Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji.    Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

     Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ustalanego w sposób określony jak wyżej zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

     Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

 

Wniosek składa się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczkowie pok. nr 15 /organem właściwym do złożenia wniosku jest organ w miejscu zamieszkania/.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego lub jego braku,

 • oświadczenie o wyrejestrowaniu lub braku zarejestrowania jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy,

 • oświadczenie/zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,

 • wszystkie świadectwa  pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia  (również zaświadczenie z GOPS o pobieraniu zasiłku stałego) do  celów emerytalno -  rentowych.

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczkowie pok. nr 15 /organem właściwym do złożenia wniosku jest organ w miejscu zamieszkania/.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu wystawione przez lekarza ginekologa lub położną,

 • oświadczenie o wysokości uzyskanego stypendium z danego roku kalendarzowego,

 • oświadczenie z KRUS o pobranym zasiłku chorobowym w 2016r.,

 • oświadczenie/zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z właściwego Urzędu Gminy, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz podatkowy za 2016r.,

 • kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, przekazy dokumentujące wysokość alimentów, zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016r.,

i inne dokumenty w zależności od sytuacji rodziny ( m.in. uzyskanie i utrata dochodu - świadectwa pracy, PIT-11; zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń rodzinnych w innej Gminie; kopia odpisu  prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację  albo  kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby   samotnie wychowującej dziecko).

 

Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1952 ze zm.)