Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie po raz kolejny jest jednym z partnerów programu aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

        Łączny koszt projektu w 2014 r. to kwota 1.075.817,17 zł, z czego 962.856,37zł to kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota 112.960,80 zł. stanowi wkład własny, wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i Ośrodki Pomocy Społecznej z Kołaczkowa, Miłosławia, Nekli i Pyzdr.

 

        Projekt ma na celu aktywizację edukacyjną, społeczna i zawodową osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wspieranie ideii rodzicielstwa zastępczego.

 

        Z Gminy Kołaczkowo w projekcie uczestniczą 4 osoby bezrobotne oraz 3 rodziny borykające się z problemami społecznymi i 1 osoba odbywająca staż w ramach reintegracji zawodowej.