Wypełniając obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszym wpisem:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie, Pl. Wł. Reymonta 3, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@comp-net.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności:
1.    opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2.    przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych, celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń, przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
3.    opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
4.    organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5.    dożywianie dzieci,
6.    realizacja zadań mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 
7.     opracowanie i realizacja projektów socjalnych, praca socjalna,
8.    realizacja zadań z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego,
9.    udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
10.    realizowaniu zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zasiłku dla opiekuna.
4.    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, ustawa z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawa z dnia 10 kwietnia 1977 r. prawo energetyczne.
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.
6.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
7.    Posiada Pani/Pan prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych
o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
•    wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
•    przenoszenia danych osobowych;
•    otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8.    Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie podlegają profilowaniu.
9.    W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3 niniejszego obowiązku informacyjnego oraz w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.