Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie swoim działaniem obejmuje mieszkańców z terenu Gminy Kołaczkowo.

   Ośrodek jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo.

Celem jego działania jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim podejmując działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania z zakresu:

- pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

- świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

- funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,

- wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.