ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE tzw. 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu bądź faktycznemu dziecka.
Dochód uprawniający do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko wynosi 800 zł na osobę w rodzinie oraz 1200 zł. na osobę w rodzinie, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego składa się od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2018 r.w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczkowie.
Osoby, które pobierają na dzieci świadczenia rodzinne w tutejszej jednostce składają  wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego i dokument potwierdzający tożsamość do wglądu.
Osoby nie pobierające świadczeń rodzinnych w tutejszej jednostce, które składają wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na  pierwsze dziecko  składają  wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego, dokument potwierdzający tożsamość do wglądu oraz wszelkie niezbędne dokumenty służące ustaleniu prawa do w/w świadczenia.
W rodzinach, w których zaszły zmiany /uzyskanie, utrata dochodu/ w porównaniu do roku bazowego tj., 2017 przedstawiają dodatkowe dokumenty potwierdzające stan faktyczny, w zależności od sytuacji - rodziny przedstawiają  prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód bądź  separację, wyrok sądu potwierdzający zasądzenie alimentów na dzieci oraz plan sprawowania opieki naprzemiennej.

 

Wnioski na świadczenie wychowawcze do pobrania w GOPS w Kołaczkowie od 15 lipca 2018 r.