FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz alimentacyjny jest przyznawany na okres świadczeniowy, od 1 października danego roku do 30 września roku kolejnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • obywatelom polskim,

  • cudzoziemcom:

  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

  • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

  • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statutu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczkowie pok. nr 15 /organem właściwym do złożenia wniosku jest organ w miejscu zamieszkania/.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkół: podstawowej, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnej w danym roku szkolnym,

  • oświadczenie o wysokości uzyskanego stypendium z danego roku kalendarzowego,

  • oświadczenie z KRUS o pobranym zasiłku chorobowym z danego roku kalendarzowego,

  • oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z właściwego Urzędu Gminy, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz podatkowy za 2016r.,

  • kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, przekazy dokumentujące wysokość alimentów, zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016r. oraz zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

i inne dokumenty w zależności od sytuacji rodziny ( m.in. uzyskanie i utrata dochodu – świadectwa pracy).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy wydawane oraz przyjmowane są od miesiąca sierpnia danego roku.

 

 

Podstawa prawna ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2018r., poz. 554 ze zm.).