ZAPROSZENIE

15.11.2017

  Zapraszamy Mieszkańców Gminy na debatę strategiczną w dniu 17.11.2017 r. tj  piątek  w  godz. 11 do 13 do sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Debata związana jest z opracowywaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla...

czytaj dalej...

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów...

25.10.2017

    Zgodnie z art. 16b i art. 17 ustawy o pomocy społecznej Gmina ma obowiązek opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, dlatego przystąpiliśmy do wykonania takiego opracowania. Stąd rozpowszechniamy i prosimy Mieszkańców...


czytaj dalej...

INFORMACJA dotycząca sposobu ubiegania się o pomoc w...

14.08.2017

INFORMACJA


dotycząca sposobu ubiegania się o pomoc w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 11.08.2017 r.
Informujemy, że osoby poszkodowane w wyniku wichury na terenie Gminy Kołaczkowo mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci zasiłków celowych przyznawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie
Osoby poszkodowane mogą ubiegać się o zasiłek celowy na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym zakup żywności, odzieży, środków czystości, leków.
Poza pomocą doraźną na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych możliwe będzie uzyskanie zasiłku celowego na remont i naprawę powstałych szkód w budynkach mieszkalnych. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa o tego rodzaju zasiłek może ubiegać się:
- właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
- osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
- osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
- osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego (po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela lokalu lub budynku),
- osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia (po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela lokalu lub budynku).
Z kwoty przyznanego zasiłku może zostać sfinansowany remont lub zakup urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła, wody oraz niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkalnemu oraz koszty uporządkowania terenu. Pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego. Osoby, które uzyskają pomoc finansową zobowiązane są do przedstawienia faktur i rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem budynku/lokalu mieszkalnego dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków (nie przedstawi rachunków lub faktur), albo przeznaczy pomoc na wydatki niezgodne z celem na jaki została ona udzielona, zwrot środków zasiłku następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Wnioski o przyznanie ww. zasiłków celowych  można składać od poniedziałku 14 sierpnia br. od godz. 8.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczkowie.
 Przyznanie pomocy finansowej nastąpi po przeprowadzeniu postępowania /zebranie dokumentacji fotograficznej, wstępnym oszacowaniu strat/.


czytaj dalej...

POPŻ PODPROGRAM 2016 – efekty

24.07.2017

  Realizatorem Programu na terenie Gminy Kołaczkowo był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Poznaniu...


czytaj dalej...

Informacja - nowy okres zasiłkowy 2017/2018

04.07.2017

Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczeń można pobierać i składać w GOPS : - świadczenie wychowawcze (500+) od miesiąca sierpnia do października, - fundusz alimentacyjny od miesiąca sierpnia do października, - świadczenia rodzinne od miesiąca września.do...


czytaj dalej...